Regulamin serwisu

I. Postanowienia ogólne

 1. Regulamin określa zasady świadczenia i korzystania z usług portalu wczasypolwysep.pl

 2. Podmiotem świadczącym usługi w ramach portalu wczasypolwysep.pl jest (dalej zwanym „Reklamodawca”):
  Perfect Advertising Sp. z o.o.
  81-859 Sopot
  ul. Jana z Kolna 35

 3. Użytkownik usług (dalej zwany „Reklamobiorca”) zobowiązany jest do przestrzegania postanowień Regulaminu.

 4. Usługą portalu wczasypolwysep.pl jest umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl

 5. Niniejszy regulamin jest automatycznie akceptowany wraz ze zgodą na umieszczenie oraz publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl

II. Zasady umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl

 1. Z usług portalu wczasypolwysep.pl korzystać może każdy podmiot (osoba fizyczna, osoba prawna, jednostka organizacyjna nie posiadająca osobowości prawnej – dalej „Reklamobiorca).

 2. Reklamobiorca zobowiązany jest do podawania bezbłędnych danych, wszelkie opisy powinny być sformułowane poprawnie gramatycznie i stylistycznie oraz z zachowaniem zasad ortografii.

 3. Wszelkie dane Reklamobiorcy wprowadzone do portalu wczasypolwysep.pl stanowią integralną część danych portalu wczasypolwysep.pl oraz pozostają do dyspozycji tylko i wyłącznie firmy zarządzającej portalem.

 4. Standardowy termin publikacji prezentacji to 12 miesięcy (1 rok)

   

 5. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do odmowy lub wstrzymania publikacji reklam bez podania przyczyny, w szczególności jeżeli zachodzi podejrzenie, że ich treść jest sprzeczna z prawem lub zasadami współżycia społecznego lub naruszają prawa osób trzecich.

 6. Reklamobiorca nie powinien umieszczać treści działających na ewentualną niekorzyść portlu wczasypolwysep.pl lub osób trzecich.

 7. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za treść publikowanej reklamy na portalu wczasypolwysep.pl

 8. Reklamobiorca wyraża zgodę na otrzymywanie korespondencji elektronicznej i tradycyjnej dotyczących spraw administracyjnych oraz informacji promocyjnych.

 9. Dodanie wpisu reklamowego do katalogu obiektów wczasypolwysep.pl jest jednocześnie zgodą na przetwarzanie danych Reklamobiorcy do celów marketingowych przez Perfect Advertising Sp. z o.o.

 10. Reklamobiorca oświadcza, że posiada wszelkie prawa autorskie do znaków towarowych, treści reklamy, własności intelektualnej oraz ponosi wyłączną odpowiedzialność za ich treść.

III. Warunki umieszczenia oraz publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl

 1. Umieszczenie oraz publikacja reklamy na portalu wczasypolwysep.pl wymaga potwierdzenia ze strony Reklamobiorcy. Potwierdzeniem umieszczenia oraz publikacji reklamy jest telefoniczne potwierdzenie słowne lub przesłanie wiadomości elektronicznej e-mail, przez osoby upoważnionej do zaciągania zobowiązań w imieniu Reklamobiorcy, wpłata należnej kwoty na konto Reklamodawcy.

 2. Reklamobiorca wyraża zgodę na przetwarzanie przez Perfect Advertising Sp. z o.o. jego danych w celu realizacji umieszczenia reklamy na portalu wczasypolwysep.pl, w tym celu umożliwienia wystawienia faktury VAT.

 3. Okres publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl jest określony na podstawie faktury, po upływie tego okresu, reklama na portalu wczasypolwysep.pl wygasa.

 4. Po wygaśnięciu publikacji reklamy na portalu wczasypolwysep.pl Reklamobiorca nie ponosi, żadnych kosztów, ani nie jest zobowiązany do przedłużania reklamy. Przed wygaśnięciem reklamy, Reklamodawca kontaktuje się z Reklamobiorcą w celu negocjacji warunków przedłużenia promocji.

 5. Reklamobiorca jest zobowiązany do opłacenia wystawionej faktury VAT, za reklamę na portalu wczasypolwysep.pl przed upływem terminu płatności określonym na podstawie faktury.

IV. Postępowanie reklamacyjne

 1.  Reklamacje mogą być zgłaszane do Biura portalu pod numerem telefonu 733 70 50 40, lub pocztą elektroniczną na adres biuro@wczasypolwysep.pl

V. Postanowienia końcowe

 1. Reklamodawca zastrzega sobie prawo do zaprzestania świadczenia lub uruchomienia nowych usług i wykorzystania w nich danych osobowych użytkowników bez uprzedniego informowania.

 2. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za błędne dane podane przez Reklamobiorcę.

 3. Reklamodawca nie ponosi odpowiedzialności za jakość usług teleinformatycznych, w szczególności jakości i szybkości połączeń internetowych Reklamobiorcy, osób pośrednich oraz użytkowników odwiedzających portal wczasypolwysep.pl

 4. Akceptacja niniejszego regulaminu przez Reklamobiorcę jest równoznaczna z oświadczeniem: “Wyrażam zgodę na przetwarzanie i wykorzystywanie moich danych osobowych, wprowadzonych do formularzy dostępnych na stronach portalu, w celach marketingowych oraz umieszczenie ich w bazie danych portalu” oraz “Wyrażam zgodę na otrzymywanie informacji handlowych od portalu w rozumieniu ustawy z dnia 18 lipca 2002 roku o świadczeniu usług drogą elektroniczną”. Reklamobiorca może w każdej chwili dokonać zmian w prezentacji lub zażądać usunięcia swoich danych z bazy danych portalu.

 5. Reklamodawca nie odpowiada za usterki wynikające z przyczyn niezależnych od niego np. konserwacja serwera, klęski żywiołowe, awarie łącz telekomunikacyjnych, i inne.